Adatkezelés

A FAKOPANCS.HU Webáruház Adatvédelmi / Adatkezelési Tájékoztatója

1. Általános rendelkezések

1.1. Jogszabályi alapok

1.2. Értelmező rendelkezések

2. A személyes adatok kezelése

2.1. Az adatkezelés elvei és jogalapja

2.2. Az Eladó/adatkezelő adatai, az adatokat megismerhető személyek köre

2.3. Az adatkezelés időtartama

2.4. A felhasználás célja

2.5. A kezelt adatok típusai, köre

2.6. Az adatbiztonság követelménye

2.7. Az adatok továbbítása

3. Az Érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

3.1. Az Érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

3.2. Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

3.3. Az Érintett joga

3.4. A kezelt adat helyesbítése, zárolása, törlése

3.5. Az Érintett tiltakozási joga

3.6. Az Érintett jogorvoslati joga, bírósági jogérvényesítés, sérelemdíj

3.7. Kártérítés

4. Az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos további előírások

Preambulum

Jelen Adatvédelmi/Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hatálya a FAKOPANCS.HU Webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) Vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait rögzíti. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.

FAKOPANCS.HU üzemeltetője, (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az itt megfogalmazottaknak.

Az Eladó az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli a jelen Tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően.

Az Érintett a kezelt adatok módosítását, zárolását, törlését az alábbi úton kezdeményezheti:

a. email útján, a weboldal kapcsolat menüjéből az üzenet küldés felhasználásával, vagy az info@fakopancs.hu címen

b. levél útján, a 2. 2. pontban szereplő, levelezési címen.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.fakopancs.hu weboldalon. A benne foglalt tartalommal kapcsolatban az Érintetteknek amennyiben kérdése van, úgy a weblap Kapcsolat menüpontja segítségével közölje azt az Eladóval, aki rövid időn belül megválaszolja.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat bármikor módosíthatja, az erre vonatkozó értesítést a honlapon kellő időben a Vevők rendelkezésére bocsátja.

A Tájékoztató, mint szellemi termék az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, így annak bármely elemének a felhasználása csak az Eladó előzetes írásbeli engedélye alapján használható fel.

Az Eladó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

1. Általános rendelkezések

1. 1. Jogszabályi alapok

A Tájékoztató jogszabályi alapja:

a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: info. tv), mely a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja

b) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv), mely a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelv (2000. június 8.) mint uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja

c) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, mely az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvnek való megfelelést szolgálja;

d) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

1. 2. Értelmező rendelkezések

E Tájékoztató alkalmazása során:

a) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b) személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintett re vonatkozó következtetés;

c) különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

d) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

e) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

f) hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

g) tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

h) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

i) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége. Így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

j) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

k) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

l) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

m) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

n) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

o) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

p) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

q) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

r) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

s) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

t) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

u) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

v) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, adattárolást, illetőleg adattovábbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

w) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

x) Eladó: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

y) Közvetítő Eladó: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó Eladó, amely az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja

2. A személyes adatok kezelése

2. 1. Az adatkezelés elvei és jogalapja

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek: felvételük és kezelésük legyen tisztességes és törvényes (adatkezelés hitelessége), legyenek pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja legyen alkalmas arra, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adat integritása).

A jelen adatvédelmi Tájékoztató alapján a Vevő adatait bizalmasan kezeljük és kizárólag saját tevékenységi körünkön belül használjuk fel. Az Eladó az általa kezelt bármilyen információt a hatóságok részére csak és kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad meg.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az Eladó különleges adatot nem kezel!

Az Eladó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet

A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az Érintettnek ismernie kell. Ezek különösen: a kezelendő adatok meghatározása, az adatkezelés időtartama, a felhasználás célja, az adatok továbbításának ténye, címzettjei, adatfeldolgozó igénybevételének ténye. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. 2. Az Eladó/adatkezelő adatai, azon személyek köre, akik a kezelt adatokat megismerhetik

Név: Fakopáncs '92 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-260626

Adószám: 10804733-2-42

Képviselő: Szabó István

Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 46.

Telefonszám: +36 (1) 337 0992

Fax: +36 (1) 337 8448

E-mail cím: info@fakopancs.hu

Levelezési cím: 1085 Budapest, Baross u. 46.

Bankszámlaszám: 11613008-01309400-13000005

Számlavezető bank: Erste Bank

Tevékenységi kör: TEÁOR 52.61.03 - csomagküldő kiskereskedelem

Adatvédelmi biztos iroda nyilvántartási szám: 01994-0001

A személyek köre, akik a kezelt adatokat a rájuk vonatkozó mértékig megismerhetik:

Az Eladó, az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező beosztottai valamint:

A DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép. a továbbiakban: DPD).

Az Erste Bank Hungary Zrt. (kizárólag a megrendelés azonosító és a fizetendő végösszeg tekintetében)

A Mediacenter szervereinek rendszergazdái (működési adatai megtalálhatók: www.mediacenter.hu)

2. 3. Az adatkezelés időtartama

Az Eladónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2. 4. A felhasználás célja

A webáruházban a Vevők a szolgáltatás igénylése érdekében személyes adatokat adnak meg, ezek a szolgáltatás végrehajtásához kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem lesznek közölve, kivéve, ha törvény nem írja elő, vagy ha feltétlenül szükséges a Vevői kérelmek teljesítéséhez.

Az Eladó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Az Eladó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Ezeken túlmenően az Eladó a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

2. 5. A kezelt adatok típusai, köre

A kezelt adatok típusai

a. A navigációs adatok

Számítógépes rendszer és szoftver eljárások, amelyek a webáruház működésével vannak kapcsolatban. A normál működés alatt ezek néhány személyes adatot sajátítanak el, melyeknek terjesztése az internetes kommunikációs protokollt követi.

Ezeknek az adatoknak a kategóriájába tartoznak az informatikai eszközök (számítógépek, mobiltelefonok, stb.) IP címei, amelyeket a Vevők a webáruházhoz történő csatlakozásra használnak, az URL címek, a böngésző és az operációs rendszer típusa, és más jellemzők (Pl.: a használt protokollra vonatkozó adat), amelyek a Vevő számítógépes környezetéhez kapcsolódnak.

Ezek az információk közvetlenül a Vevő személyéhez nem köthetők és az a szerepük, hogy névtelen statisztikai információt gyűjtsenek a webáruház használatáról és ellenőrizzék a korrekt működést.

Az adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

A feldolgozott adatok nyilvánossá tétele nem tartalmaz személyes adatokat.

b. Az anonim látogatóazonosító (cookie, köznapi használatban: „süti")

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webáruház programja a látogatók számítógépén vagy a látogatáshoz használt más informatikai eszközén helyez el, annak biztonsági beállításai függvényében. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a korábbi látogató gépének felismerésére, a statisztikai adatok pontosítására, valamint a vásárlói kényelem biztosítása érdekében a korábban le nem adott, és így befejezetlen megrendelések folytatási lehetőségének megteremtésére alkalmas.

A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazásoknak, hogy egyéni információkat küldjenek a Vevők számára.

A legtöbb böngésző már engedélyezi a cookie-kat. Az Érintett azonban úgy is beállíthatja a böngészőt, hogy elutasítsa az összes cookie-t, illetve, hogy jelezze a cookie elfogadását. Bizonyos funkciók a weboldalon esetleg nem működnek, ha nincs megfelelően aktiválva a cookie opció.

A cookie-kat az Eladó nem használja személyes adatok továbbítására.

c. Az önként megadott adatok

A Vevő hozzájárul az általa önkéntesen küldött adatok kezeléséhez, hogy az Eladó válaszoljon kérdéseire és/vagy teljesítse megrendelését.

A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az Eladó a jelen Tájékoztatóban rögzített módon kezelhesse és azokat az Eladó székhelyén, illetve a biztonsági másolatok vonatkozásában a szerződött partnere szerverein tárolja.

d. A választható adatszolgáltatások

Az adott navigációs adatoktól eltekintve, a Vevő szabadon közölheti a személyes adatait, hogy az Eladó által kínált szolgáltatásokat igényelje (pl. információt, árajánlatot kérhet, regisztrálást a kínált szolgáltatásokra stb.) Ezek hiányában lehetetlen a kért szolgáltatatást megkapni.

e. A webáruház kapcsolat menüpontja szerinti Email kommunikáció

A Vevő amennyiben megadja az e-mail címét az Eladónak, csak azokat az adatokat kapja válaszként, amelyekre feliratkozott és/vagy amelyekre kérdése irányult.

f. A hírlevél szolgáltatás

Az Eladó hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban hozzájáruló nyilatkozatban erre engedélyt adnak.

Az Eladó a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti az Eladót a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt

g. Az a.-e. pontokban felsorolt összes információ, adat

Informatikai rendszergazdai, rendszer adminisztrátori minőségben Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó (működési adatai megtalálhatók: www.webnpro.hu) kizárólag a webáruház működésének zavartalan biztosítása, a programozói, karbantartási feladatok végrehajtása érdekében, annak idejéig korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a webáruház szoftvere által tárolt és kezelt adatokhoz. Tevékenysége során biztosítja, hogy illetéktelen személyek az adatokat ne láthassák, azokhoz ne férhessenek hozzá.

A kezelt adatok köre

A regisztrált Vevő esetén:

Adatkezelési cél: Az Eladó a szolgáltatás teljesítése, a szerződések, az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban, a követelések érvényesítése érdekében kezeli, és szükség esetén továbbítja a megfelelő adatokat. Az Eladó a webáruház adatait azok esetleges visszaállíthatósága céljából elkülönített helyen biztonsági mentésként tárolja

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv 13/A. § (1), (2) bekezdése

Kezelt adatok köre:

A Megrendelőre vonatkozóan: Név/Cégnév, Állampolgárság, Adószám/ Cégjegyzékszám, Állandó lakcím/Székhely, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím, Törzsvásárlói kártya szám, Vásárlói csoport megnevezése

A Számlafizetőre vonatkozóan: Név/Cégnév, Születési hely és idő, Szem. ig. sz., Adószám/Cégjegyzékszám, Állandó lakcím/Székhely, Számlázási cím, Telefonszám, Fizetés módja, igénylés dátuma

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan a követelések érvényesítése mind a szerződésekkel, mind az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban, mint adatkezelési cél esetén a követelés elévülésének bekövetkeztéig terjedő időtartam. A szolgáltatással összefüggő jogvita miatt, az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

Adattovábbítás: A Megrendeléstől függően:

A DPD. futárszolgálat részére : címzett neve, kiszállítási cím, telefonszám

Az Erste Bank részére: megrendelés száma, fizetendő végösszeg

A webáruház biztonsági mentései tárolási célból:

A Mediacenter szervereire (működési adatai megtalálhatók: www.mediacenter.hu

Az Eladó által kibocsátott számlák vonatkozásában

Adatkezelési cél: Az Eladó a szolgáltatás teljesítése érdekében a székhelyén kezeli a saját tulajdonú számlázó szoftver alkalmazásával a számviteli törvény által meghatározott számviteli bizonylathoz szükséges adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv 13/A. § (1), (2) bekezdése, a Számviteli tv. IX. fejezete

Kezelt adatok köre: Név/Cégnév, Adószám/ Cégjegyzékszám, Számlázási cím, Postázási cím, Telefonszám, Fizetés módja, a szerződéskötés (vásárlás) ideje, a teljesítés dátuma, megrendelt termék(ek) adatai, vásárlói kedvezmény(ek) mértéke, megrendelési szám

Adatkezelés időtartama: A Szolgáltatás teljesülése, illetve a szerződéses kapcsolat megszűnése időpontjától számított 8. naptári év végéig (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.169. §.)

Adattovábbítás: A webáruház biztonsági mentései tárolási célból a Mediacenter szervereire (működési adatai megtalálhatók: www.mediacenter.hu

A webáruház Törzsvásárlói Kártyáját igénybevevőkre vonatkozóan:

Adatkezelési cél: a Törzsvásárlói Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, az Elker. tv 13/A §. (4) bek., 14/A §. (1) bek. c. pontja

Kezelt adatok köre: Név, email cím, lakcím, a regisztrációs lap kitöltésének időpontja, a Törzsvásárlói Kártya száma, vásárlási adatok

Adatkezelés időtartama: A Törzsvásárlói Regisztrációs lap kitöltésétől papír alapon min. 30, max. 90 nap, elektronikus formátumban a Törzsvásárlói kártya visszavonásáig

A webáruház kapcsolat menüpontját igénybevevőkre vonatkozóan:

Adatkezelési cél: Az Érintett részéről a kapcsolat felvétele, Az Eladó részéről a kapcsolat tartása.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: Név, email cím, kapcsolatfelvétel időpontja, az üzenet tárgya, szövege az Érintett által közölt egyéb adatok

Adatkezelés időtartama: Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

A webáruház látogatóira vonatkozóan:

Adatkezelési cél: Az Eladó a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése, a visszaélések megakadályozása, illetve a szolgáltatás működésének ellenőrzése érdekében kezeli

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv 13/A. § (3) bekezdése

Kezelt adatok köre: az Érintett számítógépe IP címe, az operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos egyéb adatok, a látogatás időpontja, az oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk

Adatkezelés időtartama: Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

A webáruház hírlevél szolgáltatását igénybevevőkre vonatkozóan:

Adatkezelési cél: Az Eladó a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében kezeli

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv 13/A. § (4) bekezdése

Kezelt adatok köre: Név, email cím, az Érintett számítógépe IP címe, hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelés időtartama: Határozatlan ideig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

2. 6. Az adatbiztonság követelménye

Az Eladó köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az info.tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

A Eladó, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Eladó az adatkezelése során biztosítja, hogy az arra feljogosítottak számára az adatok hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), az adatkezelés hitelesítése és hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatkezelés változatlansága (adatintegritás), valamint védett legyen a jogosulatlan adathozzáféréssel szemben.

Az Eladó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással az Eladó biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Eladó az adatkezelése során megőrzi a titkosságot (csak az férhessen hozzá a kezelt adatokhoz, aki erre jogosult), a rendelkezésre állást (Az Eladó eszközeivel hozzájárul, hogy az Érintett valóban hozzáférhessen az általa kívánt adatokhoz), és a sértetlenséget (védi a teljességét és pontosságát az adatoknak, a feldolgozás módszerének).

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet az Eladó nem alkalmaz.

2. 7. Adatok továbbítása

Az Eladó a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adóhatóság, az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés jogszabályhoz kötöttségét, pontos célját, illetve a kért adatok körét.

Az Eladó személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. Az Érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

3. 1. Az Érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

3. 2. Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatosan (Elker. tv. 4. §) Az Eladó köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a következő adatokat közzétenni:

a) Az Eladó nevét,

b) Az Eladó székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) Az Eladó elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d Az Eladó nyilvántartásba vételi számát,

e) ha az Eladó az általános forgalmi adó alanya, az Eladó adószámát;

Az Eladó az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az Eladó iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

Ezeket az adatokat a Vevő a webáruház Általános Szolgáltatási Feltételek menüpontjában megtalálja.

3. 3. Az Érintett joga

Az Érintett kérelmezheti az Eladónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére Az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Eladó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Érintett tájékoztatását az Eladó csak az info. tv. alapján, adatkezelési korlátozás alá eső esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Eladó írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor.

Az Érintett jogait törvény korlátozhatja: az állam külső és belső biztonsága (így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Eladó felvilágosítja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az Eladó a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

3. 4. A kezelt adat helyesbítése, zárolása, törlése

A személyes adatot az Eladó helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett azt kéri, az hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Eladó zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Eladó megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Eladó a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Az Eladó az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Az Eladó tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3. 5. Az Érintett tiltakozási joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Eladóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Eladó, az adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Eladó az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Eladónak a megalapozottságra vonatkozóan meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) az info. törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

3. 6. Az Érintett jogorvoslati jogai, bírósági jogérvényesítés

Az Érintett jogorvoslati jogai:

a. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetősége, vizsgálat kezdeményezése

Az Érintett a jogainak megsértése, a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli, és a bejelentést köteles érdemben megvizsgálni.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy a bejelentés névtelen.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, ha a kiléte felfedését tiltó bejelentő a Hatósági tájékoztatás ellenére továbbra is kéri, hogy a kilétét ne fedjék fel, a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, és az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

b. A Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Eladó ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Eladó köteles bizonyítani.

A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per (az Érintett választása szerint) az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Eladót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére

3. 7. Kártérítés

Ha az Eladó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Eladó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Eladó felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Eladó köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Eladó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. Az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos további előírások

Az Eladó, az alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai jelen Tájékoztatóval összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Az Eladó az általa kezelt adatokba harmadik személyeknek betekintést az Érintett írásbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Eladó az Érintett személyes adatait védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Érintett köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavak, bejelentkezési azonosítók visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében.

A személyes adatoknak a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt az Eladót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, az Eladó a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint járt el.

Az adatbiztonság megvalósítása érdekében az Eladó garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszere egyetlen eleméhez sem.

Budapest, 2016. január 7.